Bank Danych

Przeglądaj wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego

DOCHODY BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU

DOCHODY BUDŻETÓW POWIATÓW

DOCHODY BUDŻETÓW WOJEWÓDZTW

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JST - WSKAŹNIKI

WYDATKI BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU

WYDATKI BUDŻETÓW POWIATÓW

WYDATKI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTW

FUNDUSZE UNIJNE - PROW 2007-2013

FUNDUSZE UNIJNE - PROW 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE - SYSTEMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013

NSRO WARTOŚĆ PROJEKTÓW - 2007-2013

NSRO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2007-2013

UMOWY PARTNERSTWA - UMOWY / DECYZJE O DOFINANSOWANIE - 2014-2020

UMOWY PARTNERSTWA - WARTOŚĆ PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH (WYDATKI KWALIFIKOWALNE) - 2014-2020

UMOWY PARTNERSTWA - WARTOŚĆ UMÓW / DECYZJI O DOFINANSOWANIE - 2014-2020

UMOWY PARTNERSTWA - WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - 2014-2020

WPRYB - PO RYBY 2007-2013

WPRYB - PO RYBY 2014-2020

CIEPŁOWNICTWO

DODATKI MIESZKANIOWE

REMONTY KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI

UBYTKI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

URZĄDZENIA SIECIOWE

ZASOBY MIESZKANIOWE

BIBLIOTEKI

DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW, DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC

DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA

KINA

MUZEA

ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH

GOSPODARSTWA DOMOWE

MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE

MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE

PROGNOZY

STAN LUDNOŚCI

URODZENIA I ZGONY

BIOTECHNOLOGIA

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

APTEKI I PUNKTY APTECZNE

BENEFICJENCI ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

KADRA MEDYCZNA

LECZNICTWO UZDROWISKOWE, STACJONARNE ZAKŁADY REHABILITACJI LECZNICZEJ

OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

POMOC DORAŹNA I RATOWNICTWO MEDYCZNE

STACJONARNE ZAKŁADY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNO- HOSPICYJNEJ

STAN ZDROWIA LUDNOŚCI

SZPITALE

ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU RODZINA 500 PLUS

ŻŁOBKI

NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ - WSKAŹNIKI

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG REJESTRU REGON (DANE KWARTALNE)

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON

PODMIOTY NIEFINANSOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (PKD2007)

PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO

STRUKTURALNA STATYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW

WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDYNKI

POZWOLENIA WYDANE NA BUDOWĘ I ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM (DANE KWARTALNE)

POZWOLENIA WYDANE NA BUDOWĘ I ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU I BUDOWNICTWA

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

NOMINALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH - PKD 2007 - ESA 2010

PRODUKCJA GLOBALNA (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010 - SZACUNKI WSTĘPNE

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY STAŁE) - PKD 2007 - ESA 2010

REALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH - PKD 2007 - ESA 2010

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010 - SZACUNKI WSTĘPNE

ZUŻYCIE POŚREDNIE (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

DANE ARCHIWALNE

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE LASU

GOSPODARSTWA ROLNE

LASY PRYWATNE I GMINNE

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI

POGŁOWIE ZWIERZĄT

PRODUKCJA ROLNICZA

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH

UPRAWY ROLNICZE

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

ZADRZEWIENIA

ZAGROŻENIE I OCHRONA ŚRODOWISKA LEŚNEGO

ZWIERZĘTA ŁOWNE

RYNKOWA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH WG FORMY OBROTU

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI (DANE KWARTALNE)

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI (DANE ŚREDNIOROCZNE)

BEZROBOCIE REJESTROWANE

MIEJSCA PRACY

PRACUJĄCY I ZATRUDNIENI W PRZEDSIĘBIORSTWACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 49 OSÓB

PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD

PRACUJĄCY, ZATRUDNIENI I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE WEDŁUG PKD2007

WARUNKI PRACY

GRUNTY KOMUNALNE

ORGANY DZIELNIC M. ST. WARSZAWY

ORGANY GMINY

ORGANY MIAST NA PRAWACH POWIATU

ORGANY POWIATU

ORGANY WOJEWÓDZTWA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

SAMORZĄD TERYTORIALNY - WSKAŹNIKI

EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ODDANE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEMYŚLE

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ WG KIERUNKÓW INWESTOWANIA

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY

OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY WYTWORZONE I DOTYCHCZAS SKŁADOWANE (NAGROMADZONE Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH)

TERENY ZIELENI

ZASOBY EKSPLOATACYJNE WÓD PODZIEMNYCH

ZUŻYCIE WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OŚRODKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SKOLARYZACJA

SZKOLNICTWO BRANŻOWE I STOPNIA

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE

SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

SZKOLNICTWO POLICEALNE

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE, ZAWODOWE I ARTYSTYCZNE

SZKOLNICTWO ZASADNICZE ZAWODOWE I BRANŻOWE I STOPNIA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE ORAZ POLICEALNE

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW

DROGI PUBLICZNE

DROGI PUBLICZNE GMINNE

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA

KOMUNIKACJA MIEJSKA

LINIE REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

ŁĄCZNOŚĆ

POJAZDY

ŚCIEŻKI ROWEROWE

TRANSPORT KOLEJOWY

TRANSPORT LOTNICZY

TRANSPORT MORSKI

TRANSPORT PRZYBRZEŻNY

WYPADKI DROGOWE

PLACÓWKI GASTRONOMICZNE W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE (DANE MIESIĘCZNE)

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE (STAN W DNIU 31 LIPCA)

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE I ICH WYKORZYSTANIE

WYPOSAŻENIE TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH